Nieuws van de rechtbank

Aangepaste lijst van de postvakjes

Jullie kunnen hier de aangepaste lijst van de postvakjes vinden.

Tableau van de orde van advocaten te Dendermonde: gerechtelijk jaar 2023-2024

Het balieboekje werd vervangen door het Tableau in de vorm van een affiche.

Het Tableau voor het gerechtelijk jaar 2023-2024 is beschikbaar en ligt ter beschikking in het koffiekot en het baliesecretariaat.

Alle actuele info over advocaten of rechtbanken is online te vinden (www.advocaat.be, https://www.ordevanvlaamsebalies.be/nl, https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl, … )
Info over onze balie is te vinden op www.baliedendermonde.be !

REA O.-Vl., afd. Dendermonde: Uitbreiding werking Kamer Minnelijke Schikking (KMS)

Vanaf 1 januari 2024 wenst de familierechtbank van de rechtbank van eerste aanleg te Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde de werking van de Kamer Minnelijke Schikking (KMS)  uit te breiden, waardoor er bijkomende zittingen van de KMS zullen voorzien worden.

Per familiekamer zullen er 5 nieuwe zaken ingeleid worden om 9 uur, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat deze zaken worden verzonden naar de KMS of naar een bemiddelaar. De verzending naar de KMS kan niet verplicht opgelegd worden. Deze regeling geldt alleen voor zaken m.b.t. maatregelen tussen echtgenoten/samenwonenden al dan niet met kinderen  maar niet voor zaken m.b.t. afstamming, vereffening-verdeling,..

Partijen  en advocaten zullen verplicht aanwezig moeten zijn op de inleidingszitting. Indien de zaak  naar de KMS wordt verwezen, zal er op zitting een datum worden meegedeeld die snel na de inleidingszitting zal volgen.

Hoe dan ook blijft de mogelijkheid bestaan om op de inleidende zitting reeds aan de rechtbank te vragen om bij tussenvonnis  bepaalde beslissingen te nemen. Partijen die hun akkoord hebben gegeven om mee te werken met de kamer KMS, kunnen geen pleitdatum vragen voor de zitting ten gronde zonder eerst voor de KMS te zijn verschenen.

De eerder gemaakte afspraken tussen de balie en de magistratuur m.b.t. de werking van de familierechtbank blijven van kracht met die belangrijke nuancering dat deze afspraken alleen maar gelden indien de zaak niet naar de KMS werd verwezen of indien de zaak, na verzending naar de KMS, terug ten gronde werd gefixeerd.

De rechtbank wenst ook nog mee te delen dat het overmaken van stukkenbundels fysiek dient te gebeuren. Digitale neerlegging van stukkenbundels hoeft niet meer. De besluiten mogen nog zowel digitaal als fysiek neergelegd worden.

Indien conclusietermijnen werden vastgelegd via beschikking artikel 747 § 2 Ger. W. moeten de conclusies minstens 8 dagen voor de zitting worden neergelegd, zoniet wordt de zaak ambtshalve uitgesteld.

Wie contacteren bij (dreiging tot) geweld op een zitting op de rechtbank te Dendermonde, Aalst of Sint-Niklaas?

Indien u als advocaat een reële vrees hebt voor geweld hetzij van uw cliënt, betrokken derden, … op een bepaalde zitting kan u dit melden aan de stafhouder op het mailadres balie@baliedendermonde.be.

 

In uw e-mail moet u zeker het volgende vermelden:

  • In het onderwerp: dreiging van geweld – zitting (datum) – rechtbank (welke rechtbank, waar, welke kamer)
  • In de e-mail zelf:
  1. Korte omschrijving van de dreiging, waar en wanneer te verwachten
  2. Naam en geboortedatum van de persoon van wie de dreiging uitgaat
  3. Eigen GSM nummer van de advocaat

 

De stafhouder zal dit op haar beurt aan de bevoegde diensten overmaken.  Deze diensten gaan een screening doen en bepalen welke maatregelen moeten worden genomen.

De advocaat in kwestie kan desgevallend door de bevoegde diensten worden gecontacteerd.

De door u meegedeelde informatie wordt door de stafhouder en de bevoegde diensten aan wie de informatie wordt doorgestuurd uiteraard vertrouwelijk behandeld.

 

Gelieve dergelijke meldingen in de mate van het mogelijke, ruim op voorhand door te geven.  Indien u op de rechtbank te Dendermonde, dan toch een (onverwachte) dreiging tot geweld zou ervaren kan u steeds de verantwoordelijken van Toezicht en beheer contacteren, die op hun beurt de bevoegde diensten gaan inschakelen.

Goedgekeurde mandatenlijst 2023-2024

Op de Raad van 08.09.2023 werd bijgevoegde lijst goedgekeurd.

Mededeling codes bijzonder reglement en voorwerp van gevorderde facturen in de dagvaarding

De voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Gent meldt dat in dagvaardingen voor het nieuw gerechtelijk jaar nog vaak enkel melding wordt gemaakt van onbetaalde facturen zonder enige precisering waarover deze facturen gaan. Tevens wordt geen code conform het bijzonder reglement in de dagvaarding vermeld. Dit maakt een voorafgaandelijke controle door de zetelende magistraten (inleiding voor de juiste kamer) onmogelijk.

 

In die optiek verzoekt de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank om in de dagvaarding de code te preciseren waaronder gedagvaard wordt. Minstens in de dagvaarding het voorwerp van de gevorderde facturatie te willen verduidelijken.
Het bijzonder reglement ondernemingsrechtbank Gent dat in werking treedt op 1 september 2023 kan u consulteren via deze link.

 

Voor de volledigheid kan u de dienstregeling gerechtelijk jaar 2023-2024 consulteren via deze link.

Toegangscontrole gevangenis – enkele nieuwigheden voor advocaten

De renovatiewerken aan de gevel van het Justitiepaleis te Brussel zijn van start gegaan. Lees hier welke invloed dit voor advocaten, personeel en bezoekers heeft.

Lees verder

ING Privalis – hoe te bereiken?

Meer informatie over de bereikbaarheid van ING en hun diensten kunnen jullie hier vinden.

Cyberverzekering: noodnummer

Bij een schadegeval kan u contact opnemen met het noodnummer: +44 1273 730992

Dit noodnummer mag enkel gebruikt worden in geval van uiterste hoogdringendheid.

Voor alle andere problemen kan u steeds terecht bij Vanbreda Risk en Benefits op het nummer: + 32 3 217 54 69.

 

Balie Dendermonde logo