Balie Dendermonde
Leden Luik voor advocaten

Nieuws van de balie

Lijst der postvakjes per 20/06/2024

Jullie kunnen hier de aangepaste lijst van de postvakjes vinden.

Tableau van de orde van advocaten te Dendermonde: gerechtelijk jaar 2023-2024

Het balieboekje werd vervangen door het Tableau in de vorm van een affiche.

Het Tableau voor het gerechtelijk jaar 2023-2024 is beschikbaar en ligt ter beschikking in het koffiekot en het baliesecretariaat.

Alle actuele info over advocaten of rechtbanken is online te vinden (www.advocaat.be, https://www.ordevanvlaamsebalies.be/nl, https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl, … )
Info over onze balie is te vinden op www.baliedendermonde.be !

Wie contacteren bij (dreiging tot) geweld op een zitting op de rechtbank te Dendermonde, Aalst of Sint-Niklaas?

Indien u als advocaat een reële vrees hebt voor geweld hetzij van uw cliënt, betrokken derden, … op een bepaalde zitting kan u dit melden aan de stafhouder op het mailadres balie@baliedendermonde.be.

 

In uw e-mail moet u zeker het volgende vermelden:

  • In het onderwerp: dreiging van geweld – zitting (datum) – rechtbank (welke rechtbank, waar, welke kamer)
  • In de e-mail zelf:
  1. Korte omschrijving van de dreiging, waar en wanneer te verwachten
  2. Naam en geboortedatum van de persoon van wie de dreiging uitgaat
  3. Eigen GSM nummer van de advocaat

 

De stafhouder zal dit op haar beurt aan de bevoegde diensten overmaken.  Deze diensten gaan een screening doen en bepalen welke maatregelen moeten worden genomen.

De advocaat in kwestie kan desgevallend door de bevoegde diensten worden gecontacteerd.

De door u meegedeelde informatie wordt door de stafhouder en de bevoegde diensten aan wie de informatie wordt doorgestuurd uiteraard vertrouwelijk behandeld.

 

Gelieve dergelijke meldingen in de mate van het mogelijke, ruim op voorhand door te geven.  Indien u op de rechtbank te Dendermonde, dan toch een (onverwachte) dreiging tot geweld zou ervaren kan u steeds de verantwoordelijken van Toezicht en beheer contacteren, die op hun beurt de bevoegde diensten gaan inschakelen.

Codex Deontologie voor advocaten

Met aanvullingen die gelden voor de advocaten van de Balie van Dendermonde

Naar de codex

BJB: BJ(B) weetje

Inkomensgrenzen vanaf 01/05/2024

Als bijlage de aangepaste inkomensgrenzen vanaf 01/05/2024.

Deontologie: deo-weetje

Nr. 7 – Het gaat bergaf meneer…

Jullie kunnen hier het deo-weetje vinden van mr. Alain Légat.

Lees verder

Doorzoek het nieuwsarchief

Op zoek naar een bepaald artiken uit een nieuwsbrief?

 

Uitgebreid zoeken

Gerechtelijke mandaten

Centraal Inschrijvingsregister: bevestigen van het dossier is belangrijk

Sinds 18 maart 2024 kunnen kandidaat-huurders voor een sociale woning zich online inschrijven via één centraal inschrijvingsregister. Ook het inschrijvingsdossier inkijken en aanpassen, kan dan online. U vindt algemene informatie hierover en instructievideo’s op de andere webpagina’s onder www.vlaanderen.be/sociaalhuren.

Lees verder

Nieuws van de rechtbank

REA O.-Vl., afd. Dendermonde: Uitbreiding werking Kamer Minnelijke Schikking (KMS)

Vanaf 1 januari 2024 wenst de familierechtbank van de rechtbank van eerste aanleg te Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde de werking van de Kamer Minnelijke Schikking (KMS)  uit te breiden, waardoor er bijkomende zittingen van de KMS zullen voorzien worden.

Per familiekamer zullen er 5 nieuwe zaken ingeleid worden om 9 uur, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat deze zaken worden verzonden naar de KMS of naar een bemiddelaar. De verzending naar de KMS kan niet verplicht opgelegd worden. Deze regeling geldt alleen voor zaken m.b.t. maatregelen tussen echtgenoten/samenwonenden al dan niet met kinderen  maar niet voor zaken m.b.t. afstamming, vereffening-verdeling,..

Partijen  en advocaten zullen verplicht aanwezig moeten zijn op de inleidingszitting. Indien de zaak  naar de KMS wordt verwezen, zal er op zitting een datum worden meegedeeld die snel na de inleidingszitting zal volgen.

Hoe dan ook blijft de mogelijkheid bestaan om op de inleidende zitting reeds aan de rechtbank te vragen om bij tussenvonnis  bepaalde beslissingen te nemen. Partijen die hun akkoord hebben gegeven om mee te werken met de kamer KMS, kunnen geen pleitdatum vragen voor de zitting ten gronde zonder eerst voor de KMS te zijn verschenen.

De eerder gemaakte afspraken tussen de balie en de magistratuur m.b.t. de werking van de familierechtbank blijven van kracht met die belangrijke nuancering dat deze afspraken alleen maar gelden indien de zaak niet naar de KMS werd verwezen of indien de zaak, na verzending naar de KMS, terug ten gronde werd gefixeerd.

De rechtbank wenst ook nog mee te delen dat het overmaken van stukkenbundels fysiek dient te gebeuren. Digitale neerlegging van stukkenbundels hoeft niet meer. De besluiten mogen nog zowel digitaal als fysiek neergelegd worden.

Indien conclusietermijnen werden vastgelegd via beschikking artikel 747 § 2 Ger. W. moeten de conclusies minstens 8 dagen voor de zitting worden neergelegd, zoniet wordt de zaak ambtshalve uitgesteld.

Jeugd en Salduz

Afspraken met jeugdrechters

Op 19.10.2023 was er een overleg met de jeugdrechters en werd verzocht om volgende afspraken onder de aandacht te brengen:

  • Advocaten die de opleiding bijzonder jeugdrecht volgen en een kijkstage moeten doen, dienen hun vraag tot het volgen van deze stage uitdrukkelijk te richten aan het functioneel e-mailadres: OVL.REA.DE.jeugd@just.fgov.be.
  • Beschikkingen en vonnissen dienen steeds goed nagelezen te worden én de data van een volgende voorleiding goed noteren in de agenda’s zodat er steeds iemand aanwezig is.
  • Uurblokken respecteren: Gelieve steeds tijdig aanwezig te zijn aan het begin van de uurblok. Ben je niet tijdig aanwezig, dan zal je  achteraan moeten aansluiten.
  • Graag steeds tijdig reageren op mails voor oproepingen / voorleidingen en indien je zelf niet kan aanwezig zijn, meedelen wie loco zal verschijnen.
  • Indien er een out-of-office staat ingesteld  op je mailbox, moet je zelf NIET in vervanging te voorzien. In dat geval zal de permanentiedienst gebeld worden door de griffie van de Jeugdrechtbank (dit om te vermijden dat er 2 advocaten aanwezig zijn in eenzelfde dossier).

Mochten er hierover vragen zijn, kan je steeds contact opnemen met mr. Julie Gaudissabois, verantwoordelijke jeugd en salduz of een e-mail sturen naar jeugd@baliedendermonde.be.

Vacatures

Bracke, Coppens & Beldé

Bracke, Coppens & Beldé heeft een openstaande vacature voor een advocaat-stagiair(e).
Meer informatie vinden jullie hier.

Balie Dendermonde logo