Hoeveel kost een advocaat?

Ook een advocaat moet betaald worden voor het werk dat hij/zij presteert (ereloon) en voor de kosten die hij/zij daarbij maakt (zoals typwerk, verplaatsingskosten, kantoor-infrastructuur, e.a.).

Een advocaat is een ondernemer, met wie u – mondeling of schriftelijk – een aannemingsovereenkomst sluit. Van die overeenkomst hangt af hoe en wat een advocaat u zal factureren. De berekening van het ereloon kan gebeuren op meer dan één manier.

  • De meest gebruikelijke wijze waarop een advocaat zijn/haar prestaties aanrekent is op basis van een uurtarief. Dat uurtarief wordt in principe vrij door de advocaat bepaald in functie van zijn ervaring en kunde, de moeilijkheidsgraad van het dossier, het dringende of principieel karakter ervan, enzovoort. U moet vooraf over dat uurtarief ingelicht worden, en u moet daar ook mee akkoord gaan.
    U kan ook vragen op regelmatige tijdstippen te worden geïnformeerd over het aantal reeds gepresteerde uren, zodat u op het einde van de rit niet compleet verrast wordt door de afrekening.
  • Volgens de geldelijke waarde van de zaak: u betaalt dan een welbepaald en vooraf overeengekomen percentage van die waarde (waarbij moet benadrukt worden dat uw verplichting tot betalen niet kan afhangen van het al dan niet gunstig resultaat).
  • Forfaitair: de cliënt en de advocaat komen vooraf een vast totaal bedrag overeen voor de hele procedure, dat bedrag kan achteraf niet meer verhoogd of verlaagd worden (tenzij met wederzijds akkoord).
  • Op maand- of jaarbasis (“abonnementsformule”): deze methode wordt vaak gebruikt door bedrijven die jaarlijks meerdere zaken aan dezelfde advocaat toevertrouwen, en die hem daarvoor als het ware een “jaarloon” betalen.
  • Volgens de geleverde globale prestaties: in dit geval betaalt de cliënt een globaal bedrag dat de advocaat gepast acht op basis van het door hem/haar geleverde werk, het belang en de aard van de zaak, de moeilijkheidsgraad, het bekomen resultaat, en/of de hoogdringendheid. Deze methode is wettelijk toegelaten, maar wordt minder en minder toegepast en is eigenlijk ook niet aan te raden (wegens het gebrek aan transparantie).

U kan uw advocaat vragen de kostprijs van zijn of haar tussenkomst op voorhand te bepalen, maar u moet er rekening mee houden dat het doorgaans niet mogelijk is die kostprijs exact in te schatten. Zelfs de meest ervaren advocaat weet meestal niet hoeveel tijd en werk hij aan de behandeling van een dossier zal besteden, tenzij het gaat om zeer duidelijk afgebakende opdrachten. Daarom wordt het aanrekenen van een uurtarief vaak als de meest correcte berekeningsmethode aangezien.

Om latere misverstanden te vermijden is het raadzaam hierover schriftelijke afspraken te maken.

 

Gratis advies?

Wanneer u geconfronteerd wordt met een juridisch probleem en u niet meteen goed weet wat te doen, kan u altijd eerst aankloppen bij de Commissie voor Juridische Bijstand (CJB). Dit advies is gratis.

Voor de diensten van een advocaat moet betaald worden. Maar wanneer u over onvoldoende inkomsten beschikt, kan u een beroep doen op een zogeheten pro Deo advocaat (Bureau voor Juridische Bijstand).

Lees meer

Wat Kost Een Advocaat - Balie Dendermonde

 

Tenslotte moet ook nog opgemerkt worden dat een advocaat niet mag wachten met afrekenen tot wanneer een zaak volledig afgehandeld is (iets wat in sommige gevallen jaren kan duren…). Het is een deontologische verplichting van elke advocaat om zich tussentijds te laten “provisioneren”, wat oorspronkelijk wilde zeggen dat een advocaat voorschotten moest vragen naargelang zijn werkzaamheden vorderden en er kosten werden gemaakt. Het vragen van dergelijk voorschot is ook noodzakelijk bij de opstart van het dossier, dus op een moment dat de advocaat nog geen of slechts zeer beperkte prestaties heeft geleverd.

Daarna is het aangewezen dat de advocaat op geregelde tijdstippen aanrekent wat hij/zij al gepresteerd heeft. Op die manier houdt de cliënt een goed zicht op de evolutie van kosten en erelonen en worden onverwacht hoge facturen op het einde van de rit vermeden.

Wanneer u helemaal geen voorafgaande ereloonafspraken maakt met uw advocaat, wat niet aan te raden is, heeft deze toch nog altijd recht op betaling voor de door hem of haar geleverde prestaties en gemaakte kosten. In dat geval mag hij/zij echter zelf kiezen hoe hij/zij zijn ereloon berekent, met dien verstande dat hij/zij dit volgens de wet moet doen met een “billijke gematigdheid”. Dat wil alleen maar zeggen dat een advocaat geen misbruik mag maken van het ontbreken van afspraken om een abnormaal hoge vergoeding voor zijn/haar diensten te eisen.

De rechtbank (of eventueel de Orde van Advocaten) zal in die gevallen niet in de plaats van een advocaat kunnen beslissen over wat hij/ zij had mogen of moeten aanrekenen, maar enkel de gevraagde bedragen kunnen verminderen wanneer zij absoluut onredelijk blijken te zijn.

 

Lees ook:

Balie Dendermonde logo